Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea fundatiilor

Inapoi
Home » Blog » Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea fundatiilor
Cadrul juridic privind înfiin?area ?i functionarea funda?iilor în România
11/07/2019

 Cadrul juridic privind înființarea și functionarea fundațiilor în România

 

Ordonanţa nr. 26 din 30 ianuarie 2000 reglementează cadrul juridic în virtutea căruia persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii.

 

Potrivit ordonanţei, asociaţiile şi fundaţiile constituite sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, partidele politice, sindicatele şi cultele religioase neintrând sub incidenta acestui act.

 

Ordonanţa are ca scop crearea cadrului pentru exercitarea dreptului la libera asociere, pentru promovarea valorilor civice, ale democraţiei şi statului de drept, pentru urmărirea realizării unui interes general, local sau de grup cât și pentru facilitarea accesului asociaţiilor şi fundaţiilor la resurse private şi publice. Ordonanţa reglementează totodată parteneriatul dintre autorităţile publice şi persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial în vederea respectării ordinii publice.

 

Constituirea şi înscrierea fundaţiei
  

Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi.
 
 Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natura sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.


Prin derogare de la prevederile alin. de mai sus în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urma, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

În vederea dobândirii personalităţii juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv şi statutul fundaţiei, în forma autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.


Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:


a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) scopul fundaţiei;

c) denumirea fundaţiei;

d) sediul fundaţiei;

e) durata de funcţionare a fundaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial al fundaţiei;

g) componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.


Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:


a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) scopul fundaţiei;

c) denumirea fundaţiei;

d) sediul fundaţiei;

e) durata de funcţionare a fundaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial al fundaţiei;

i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.

j) explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei;

k) categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei;

l) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei;

m) procedura de desemnare şi de modificare a componentei organelor de conducere, administrare şi control, pe parcursul existenţei fundaţiei;

o) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.
  

Testeaza iLegis


Fundaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie îşi are sediul.

Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:

 

a) actul constitutiv;

b) statutul;

c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.

 

Fundaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul.Filiala este condusă de un consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri.


Moştenitorii şi creditorii personali ai fondatorilor au faţă de fundaţie aceleaşi drepturi ca şi în cazul oricărei alte liberalităţi făcute de fondator.

 

După înscrierea fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, nici fondatorii şi nici moştenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv.

 

De asemenea, după înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor.

 

Dacă fundaţia dobândeşte personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităţilor făcute în favoarea fundaţiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundaţiile înfiinţate prin acte între vii, iar pentru fundaţiile înfiinţate prin testament, de la data morţii testatorului.

 

Organizarea şi funcţionarea fundaţiei


Organele fundaţiei sunt:

 

a) consiliul director;

b) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.


Consiliul director al fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al acesteia.


Consiliul director asigura realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei, exercitând următoarele atribuţii:

 

a) stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

d) înfiinţarea de filiale;

e) încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei;

f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;

g) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei;

h) modificarea statutului fundaţiei;

i) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.


Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut.

 

Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
 

Dispoziţiile art. 22 şi 24 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte membrii consiliului director.

 

Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţa.
 

Schimbarea scopului fundaţiei se face numai de către fondator sau de majoritatea fondatorilor în viaţa. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţa, schimbarea scopului fundaţiei se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor consiliului director.
 

În toate cazurile, schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.


Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător în privinţa atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) şi i).


Consiliul director se compune din cel puţin 3 membri desemnaţi de fondator sau, după caz, de fondatori, la momentul constituirii fundaţiei.


În cazul în care, pe parcursul funcţionarii fundaţiei, componenta consiliului director nu se poate modifica în condiţiile stabilite de statut, instanţa prevăzută la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanţa preşedinţială, la cererea oricărei persoane interesate, persoanele care vor intra în componenta consiliului director.

  
Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri.
 

Dispoziţiile art. 27 se aplica în mod corespunzător.


În cazul în care actul constitutiv nu cuprinde componenta nominală a celor dintâi organe ale fundaţiei, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora şi dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţa la data constituirii fundaţiei, dispoziţiile art. 30 alin. (2) se aplica în mod corespunzător.


Modificarea actului constitutiv şi a statutului fundaţiei.

 

Modificarea actului constitutiv sau a statutului fundației se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12.
 

Cererea de modificare a actului constitutiv sau a statutului fundației cât și Cererea de modificăre a sediului, vor fi însoțite de de hotărârea organului de conducere.


Despre schimbarea sediului se va face menţiune, dacă este cazul, atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei vechiului sediu, cât şi în cel aflat la grefa judecătoriei noului sediu.

 

În acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată din oficiu judecătoriei în circumscripţia căreia fundația urmează să-şi aibă noul sediu.

In cazul modificării actului constitutiv sau a statutului fundaţiei dispoziţiile art. 33 se aplică în mod corespunzător
 

În cazul fundaţiilor, dispoziţiile art. 29 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

 

Dizolvarea şi lichidarea fundațiilor

Dizolvarea

 

Fundaţiile se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărârea judecătoriei.


Fundaţia se dizolvă de drept în cazurile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) şi b), precum şi în situaţia imposibilităţii constituirii consiliului director în conformitate cu statutul fundaţiei, dacă aceasta situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit.

 

Dispoziţiile art. 55 alin. (2) se aplica în mod corespunzător.


Dizolvarea fundaţiei prin hotărâre judecătorească se face în condiţiile art. 56, care se aplica în mod corespunzător, precum şi în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 15 alin. (3).
  

În cazul dizolvării fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

 

Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedura stabilită în statutul fundaţiei.
 

Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (2), precum şi în cazul în care statutul fundaţiei nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.


În cazul în care fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui raza teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din urma era de interes local.

 

Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioară.

 

Lichidarea
  

În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 55, 56, 58 şi 59, lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.


În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează o data cu numirea lichidatorilor.


Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile legii.

Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului fundaţiei.
 

Testeaza iLegis

 

Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale fundaţiei.

 

De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.


Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.


Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
 

Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.
  
Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuza să primească plata creanţei sale se va consemna în contul sau.
 

Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanţa este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.

În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării fundaţiei.

Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Faţă de fundaţie sau, după caz, fondatori, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.

După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de doua luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a carei circumscripţie îşi are sediul asociaţia sau fundaţia.

Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.


Publicarea lichidării se face prin afişarea la usa instanţei în a carei circumscripţie îşi are sediul persoana juridică, în termen de doua luni de la terminarea lichidării.

Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se considera definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele fundaţiei şi ale lichidării.

 

Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.
 

Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesată la judecătoria în a carei circumscripţie se afla sediul persoanei juridice lichidate.

Toate contestaţiile se soluţionează printr-o singură hotărâre. Sentinţa pronunţată de judecătorie este executorie şi este supusă numai apelului.

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceara radierea fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
  
Fundaţia încetează a fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute la art. 69, prin care se atesta descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

Dispoziţiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea şi lichidarea asociaţiilor şi fundaţiilor se aplica, în mod corespunzător, şi în privinţa dizolvării şi lichidării federaţiilor. Instanţa competentă este tribunalul în a cărui circumscripţie se afla sediul federaţiei supuse dizolvării şi lichidării.
 

Alte articole asemănătoare:

 

  1. Cadrul juridic privind înființarea asociațiilor în România
  2. Cadrul juridic privind functionarea asociațiilor în România

 

La cerere, punem la dispoziție în format editabil:

 

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: pe Pixels

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, uramareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty