Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Conflictul de interese in cadrul gestionarii fondurilor

Inapoi
Home » Blog » Conflictul de interese in cadrul gestionarii fondurilor
Conflictul de interese în cadrul gestion?rii fondurilor europene
31/07/2019

Conflictul de interese în cadrul gestionării fondurilor europene

 

În articolul din 24 iulie 2019, LegisTM a pus la dispoziția cititorilor câteva Reguli privind gestionarea financiară a fondurilor europene.

 

În acest articol prezentăm aspecte privind Conflictul de interese în cadrul gestionării fondurilor europene.

 

1. Prevederi generale privind conflictul de interese în cadrul gestionării fondurilor europene

 

Frauda şi neregulile în utilizarea fondurilor europene afectează fondurile puse la dispoziția României de către Uniunea Europeană, iar aceste fonduri reprezintă banii contribuabililor europeni.

 

Orice neregulă în ceea ce privește utilizarea lor reprezintă o piedică în implementarea politicilor Uniunii Europene.

 

Protejarea intereselor financiare ale UE se constituie ca un element – cheie al agendei politice a UE pentru consolidarea și creșterea încrederii cetățenilor europeni și asigurarea faptului că banii sunt utilizați în mod corespunzător.

 

AMPOSDRU publică în anul 2012 Codul de Conduită privind evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, elaborat de Ministerul Afacerilor Europene şi adoptat la 21 decembrie 2011, în şedinţă de Guvern.

 

La acea dată, Codul nu aducea reglementări noi în materia conflictului de interese şi incompatibilităţilor, însă ajuta personalul cu atribuţii în gestionarea de fonduri europene să înţeleagă mai bine situaţiile care pot genera incompatibilităţi şi conflicte de interese.

Codul de Conduită clarifică modul în care se aplică principiile şi regulile generale privind regimul incompatibilităţilor şi conflictelor de interese prevăzute în legislaţia naţională şi europeană în vigoare.

 

Documentul constituie un instrument cu caracter de prevenţie, care stă la baza activităţilor desfăşurate de către personalul implicat în domeniu.

 

Prevederile Codului sunt aplicabile funcţionarilor publici, cu statut general şi special, demnitarilor, precum şi personalului contractual din autorităţile statului cu atribuţii în gestionarea/ implementarea/ coordonarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile.

 

Prevederile Codului de conduită nu îi vizează pe beneficiarii proiectelor cu finanţare europeană, dar îi ajută să sesizeze eventuale situaţii de acest gen la nivelul diferitelor structuri de autorităţi de management sau organisme intermediare.

 

În anul 2019, Agenţia Naţionala de Integritate publică Ghidul privind incompatibilităţile şl conflictele de interese, ediția 2019.

 

Testeaza iLegis

 

2. Conflictul de interese în Regulamentul CE 1605/2002, art.52 alin. 1 și 2:

 

Tuturor actorilor financiari şi oricărei persoane implicate în execuţia, gestionarea, auditarea sau controlul bugetului le este interzis să ia măsuri care pot genera un conflict între propriile lor interese şi cele ale Comunităţii. Dacă survine un astfel de caz, persoana în cauză trebuie să se abţină de la astfel de măsuri şi să prezinte situaţia autorităţilor competente.

Un conflict de interese survine în cazul în care exercitarea imparţială şi obiectivă a funcţiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane menţionate la alin. 1 este compromisă din motive care implică familia, viaţa sentimentală, afinităţile politice sau naţionale, interesul economic sau orice alt interes comun cu cel al beneficiarului.

 

3. Conflictul de interese în Codul Penal. Apariția unei noi incriminări: Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane

 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 25 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 193/2017 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. unic din Legea nr. 193/2017 prevede:

 

Articol unic

 

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

1. Articolul 301 se modifică și va avea următorul cuprins:

 

,,ART. 301. Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică pe o perioadă de 3 ani.

 

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la următoarele situații:

 

a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative;

 

b) exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta.”

 

2. La articolul 308, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

,,ART. 308

 

(1) Dispozițiile art. 289-292, 295, 297-300 și art. 304 privitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.”

 

Vechea reglementare:

 

,,Art. 301. Conflictul de interese

 

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

 

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.

 

4. Conflictul de interese în Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

ART. 70 Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.

 

ART. 71 Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.

 

ART. 72 (1) Persoana care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia sau să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul sau ori rudele sale de gradul I.

 

(2) Obligaţiile prevăzute în alin. (1) nu privesc emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative.

 

ART. 73 (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute în art. 72 alin. (1) constituie abatere administrativă, dacă nu este o fapta mai grava, potrivit legii.

 

(2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate prin încălcarea obligaţiilor prevăzute în art. 72 alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.

 

5. Conflictul de interese în Ordonanţa de Urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

ART. 2 alin. 1 lit. a Neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beficiarului ori a autorităţii cu competenţe in gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici naţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.

 

ART. 10 (1) Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanţare nu pot fi solicitanţi şi/sau nu pot acorda servicii de consultanţă unui solicitant.

 

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu excluderea solicitantului din procedura de selecţie.

 

(3) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite instanţei anularea contractului/acordului/deciziei de finanţare care a fost încheiat/emisă cu încălcarea prevederilor alin. (1).

 

(4) În cazul în care autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene solicită completări ale documentaţiei depuse în vederea verificării/evaluării, această activitate nu are caracter de consultanţă.

 

ART. 14 (1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.

 

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora.

 

ART. 15 (1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să depună o declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14.

 

(2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie, ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective.

 

ART. 16 Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează corespunzător cu prevederile legislaţiei naţionale referitoare la conflictul de interese.

 

Testeaza iLegis

 

6. Conflictul de interese în Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilorîn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, mai 2019.

 

Pct. 3.2.4. Conflict de interese

 

Pe toată perioada implementării proiectului, beneficiarii/ partenerii din cadrulcontractului de finanţare vor trebui să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor.

 

În cazul apariţiei riscului unei astfel de situații beneficiarul/ partenerii trebuie să ia măsuri care să conducă la evitarea, respectiv stingerea lui şi să informeze în scris AMPOCU/OIPOCU delegat în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoarede la apariția unei astfel de situații.

 

Această prevedere se aplică Beneficiarului, Partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaților Beneficiarului/Partenerului, precum și angajaților AMPOCU/OIPOCU delegat implicați în execitarea funcțiilor aferente proceselor menționate.

 

Reprezintă conflict de interese orice situație care împiedică beneficiarul/partenerii de a avea o atitudine obiectivă şi imparţială, sau care îi împiedică să execute activităţile prevăzute în cererea de finanţare întro manieră obiectivă şi imparţială, din motive referitoare la familie, viaţă personală, afinităţi politice sau naţionale, interese economice sau orice alte interese.

 

Interesele anterior menţionate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv.

 

Beneficiarii de finanţare nerambursabilă se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să informeze cu celeritate, în scris, AMPOCU în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

 

Dispoziţiile menţionate se aplică personalului beneficiarului de finanţare nerambursabilă/partenerilor/ subcontractanţilor, după caz.

 

În sensul aspectelor menționate mai sus, Beneficiarii și Partenerii acestora se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform următoarelor prevederi legislative:

 

articolul 61 din Regulamentul (UE, EUROATOM) nr. 1046/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE)nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;

 

capitolul II, secțiunea 2 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

 

titlul IV, capitolul II din Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, pentru beneficiarii care fac parte din categoria subiecților de drept public;

 

capitolul II, secțiunea 4 (art. 58-63)din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; capitolul 5, secțiunea 2 din Ordinul nr. 1284/ 08.08.2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi.

 

7. Conflictul de interese în Manualul beneficiarului, Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axele Prioritare 1 - 6, Versiunea septembrie 2018

 

Părţile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să se informeze reciproc, în termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

 

Declarațiile privind inexistența conflictului de interese presupun asumarea cunoașterii de către semnatar a prevederilor articolului 57 din Regulamentul Financiar UE nr. 966/2012 și a legislației naționale în vigoare.

 

Beneficiarul/partenerul are obligația, pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, respectiv derulării Contractului de achiziții, de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese.

 

Toate persoanele implicate în procesul decizional sunt obligate să depună o declaraţie pe proprie răspundere că nu se află într-o situaţie de conflict de interese cu firmele ofertante în cadrul procedurilor de achiziție.

 

Atenție! Beneficiarul/partenerul trebuie să informeze în scris AM/OIR/OI responsabil în termen de 3 (trei) zile lucratoare de la apariția sau luarea la cunoștință despre o astfel de situație: conflict de interese sau incompatibilitate, potențial, actual sau consumat.

 

8. Conflictul de interese în Contractul de Finanțare încheiat între Autoritatea de Management-AM și Organismul Intermediar (după caz)-OI și Persoana juridică - Beneficiar al finanțării

 

Articolul 11 – Conflictul de interese

 

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din O.U.G. nr. 66/2011.

 

(2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese.

 

(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice.

 

9. Alte acte normative ce pot fi consultate pe platforma LegisTM:

 

 

Comanda orice act in format editabil (word) - aici

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: Poza de Pixabay pe Pixels

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, uramareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty