Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Locul si rolul creselor in sistemul educational

Inapoi
Home » Blog » Locul si rolul creselor in sistemul educational
Locul si rolul creselor in sistemul educational romanesc
24/09/2021

Locul si rolul creselor in sistemul educational romanesc part. 2

 

În Monitorul Oficial nr. 884 din 15 septembrie 2021 a fost publicată ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 septembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale. Actul normativ a intrat vigoare la 15 septembrie 2021.

 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează nivelul antepreşcolar ca făcând parte din educaţia timpurie.

 

Educaţia antepreşcolară se organizează în creşe, grădiniţe şi în centre de zi. Prin art. I din Legea nr. 201/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei se stabileşte faptul că statul asigură finanţarea de bază pentru toţi antepreşcolarii, iar la art. II se reglementează: "creşele înfiinţate prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, sunt parte a sistemului public educaţional".

 

Despre locul și rolul creșelor în sistemul educational românesc, LEGIStm a relatat pe larg aici: Locul si rolul creselor in sistemul educational romanesc

 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 septembrie 2021 modifică și completează Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

 

,,1. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:

(1^1)Creşele fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar şi oferă copiilor antepreşcolari cu vârste cuprinse între 11 luni şi 3 ani servicii integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere.

(1^2)Începând cu anul şcolar 2021-2022, creşele de stat sunt arondate, la solicitarea primarilor, ca urmare a hotărârilor autorităţilor deliberative, prin decizie a inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţilor de învăţământ preşcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică. Decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti se comunică spre informare Ministerului Educaţiei în termen de 15 zile de la emitere.

(1^3)În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu solicită arondarea, creşele de stat rămân instituţii publice de subordonare locală, cu personalitate juridică, finanţarea fiind asigurată în conformitate cu prevederile alin. (4^1), cu obligaţia de a asigura serviciile prevăzute la alin. (1^1). Autorităţile administraţiei publice locale pot contribui la finanţarea acestora, în limita bugetului aprobat. În această situaţie, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti asigură coordonarea metodologică a respectivelor creşe.

(1^4)Prin excepţie de la prevederile alin. (1^2), ca urmare a existenţei la nivelul localităţii a unui număr de creşe de stat mai mare decât numărul unităţilor de învăţământ preşcolar cu program prelungit, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti pot decide arondarea creşelor de stat la unităţi de învăţământ preşcolar cu program normal.

(1^5)Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti finalizează procedura de arondare a creşelor de stat la unităţile de învăţământ preuniversitar preşcolar până la data de 1 octombrie 2021, cu informarea Ministerul Educaţiei.

2. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Asigurarea personalului necesar desfăşurării educaţiei antepreşcolare se face de către Ministerul Educaţiei, conform art. 104 alin. (2) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate şi a legislaţiei în vigoare.

3. La articolul 248, după alineatul (1^1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^2) şi (1^3), cu următorul cuprins:

(1^2)În vederea asigurării personalului didactic necesar în creşele de stat arondate unităţilor de învăţământ preşcolar, începând cu anul şcolar 2021-2022, pentru ocuparea funcţiei didactice de educator-puericultor se acceptă şi absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare, care au urmat cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum şi absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, sau absolvenţi ai programelor de masterat didactic, specializarea educaţie timpurie.

(1^3)Educatorii-puericultori din structura creşelor de stat care trec în coordonarea Ministerului Educaţiei, începând cu anul şcolar 2021-2022, pot ocupa, în următorii 4 ani, funcţia de educator-puericultor, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor specifice din Metodologia de recunoaştere şi atestare a competenţelor profesionale pentru ocuparea funcţiei de educator-puericultor, elaborată de Ministerul Educaţiei.

 

Testeaza iLegis 3 zile

 

Articolul II

Salariile de bază ale funcţiilor specifice din creşe se vor stabili cu respectarea prevederilor art. 28 alin. (1) şi (2) şi ale art. 36 alin (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul III

(1) Toate creşele din sistemul public de stat, arondate unităţilor de învăţământ preşcolar desemnate de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, începând cu anul şcolar 2021-2022, precum şi creşele din sistemul privat acreditat sau creşele construite şi înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană, care demarează activitatea cu antepreşcolarii în anul şcolar 2021-2022, sunt considerate unităţi de învăţământ acreditate prin efectul legii, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se supun prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă.

(2) Creşele din sistemul privat autorizate să funcţioneze provizoriu se supun prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi parcurg procesul de acreditare conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Creşele din sistemul privat construite şi înfiinţate prin intermediul proiectelor finanţate în cadrul apelurilor competitive „Dezvoltarea serviciilor de educaţie antepreşcolară“, aferente Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe“, obiectivul specific 6.2 „Creşterea participării la învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii rome şi a celor din mediul rural“, care demarează activitatea cu antepreşcolarii în anul şcolar 2021-2022, sunt considerate unităţi de învăţământ autorizate provizoriu prin efectul legii, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se supun prevederilor legale în vigoare.

Articolul IV

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă:

a)Ministerul Educaţiei înaintează Guvernului spre aprobare hotărârea privind Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

b)Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării creşelor din Nomenclatorul serviciilor sociale.

Articolul V

Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, prevăzute la art. IV lit. a).

Articolul VI

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar desemnate de acestea vor lua toate măsurile necesare pentru reorganizarea reţelei şcolare, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, până la data de 1 octombrie 2021”.

 

Pentru abonații și cititorii LEGIStm punem la dispoziție:

 

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Foto: Joanna Kosinska pe Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

 

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2021. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty