Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Norme pentru obtinerea permisului de conducere auto

Inapoi
Home » Blog » Norme pentru obtinerea permisului de conducere auto
permis de condecere auto
27/03/2019

Norme privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto

 

În Monitorul Oficial nr. 222 din 21 martie 2019, Ministerul Transporturilor publică Norme din 14 februarie 2019 privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii şi, în cazul obţinerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, autorizarea şi aplicarea sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia, precum şi tarifele pentru eliberarea autorizaţiei în vederea realizării evaluării psihologice specifice obţinerii permisului de conducere auto şi vizarea anuală a acesteia.

 

Normele sunt aprobate prin Ordinul nr. 513 din 14 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 222 din 21 martie 2019.

 

Normele cuprind două capitole și 8 anexe, structurate astfel:

 

 1. Capitolul I - Stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie
 2. Capitolul II - Stabilirea condiţiilor de autorizare de către Ministerul Transporturilor a activităţii de evaluare psihologică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie
 3. Anexe:
  1. modelul documentului profesional privind evaluarea psihologică;
  2. cerere de autorizare;
  3. solicitare de avizare;
  4. proces verbal;
  5. modelul certificatului de autorizare;
  6. registrul de evidenţă;
  7. proces-verbal de verificare în vederea autorizării;
  8. proces-verbal încheiat în vederea avizării.

 

1. Stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie

 

În contextul prezentelor norme, evaluarea psihologică specifică începerii pregătirii la şcoala de conducători auto pentru obţinerea permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, denumit în continuare permis de conducere auto, defineşte demersul de cunoaştere prin mijloace de investigare adecvate, realizat de către un psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor, denumit în continuare psiholog, cu scopul identificării factorilor psihologici specifici activităţii de conducere auto a autovehiculelor şi tramvaielor, relevanţi pentru obţinerea sau prelungirea permisului de conducere auto, inclusiv pentru intervenţiile psihologice. 

 

Testeaza iLegis

 

Evaluarea psihologică prevăzută se realizează de către psihologii care deţin în mod valabil dreptul de liberă practică, organizaţi prin una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, înregistrate la Colegiul Psihologilor din România, precum şi psihologii cu drept de liberă practică angajaţi în reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sau în cadrul laboratoarelor psihologice organizate ca societăţi comerciale în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi agreate de Ministerul Transporturilor, pentru examinarea persoanelor care concură la siguranţa rutieră.

Evaluarea psihologică specifică, prevăzută la art. 1 alin. (1) din prezentele norme, precum şi stabilirea treptei de specializare aferentă atestatului de liberă practică în specialitate, necesar pentru fiecare activitate psihologică specifică desfăşurată de către psihologii cu drept de liberă practică, se desfăşoară potrivit procedurilor şi standardelor de calitate în serviciile psihologice.

 

Evaluarea psihologică prevăzută la art. 1 alin. (1) se efectuează obligatoriu înaintea începerii pregătirii practice la şcoala de conducători auto în vederea obţinerii permisului de conducere auto sau pentru obţinerea de noi categorii, şi în cazul obţinerii unui nou permis de conducere auto în cazul celor care au fost anulate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Evaluarea psihologică prevăzută la art. 1 alin. (1) se finalizează cu următoarele documente:

 

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. a) face parte din dosarul de şcolarizare al candidatului şi este obligatoriu înaintea începerii pregătirii practice de conducători auto în vederea obţinerii permisului de conducere auto sau obţinerea de noi categorii.

 

Activităţile şi documentele prevăzute la alin. (1) sunt realizate în conformitate cu standardele de calitate în serviciile psihologice, menţionate la art. 2.

 

Modelul documentului profesional prevăzut la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 1.

 

Avizele psihologice eliberate de psihologul examinator vor avea aplicate ştampila unităţii, semnătura, precum şi ştampila cu timbru sec, în partea dreaptă sus a avizului. Conţinutul şi forma ştampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale ştampilei cu tuş.

 

Seria avizelor va cuprinde indicativul judeţului în care se află unitatea psihologică, iar numărul avizului va avea două componente: prima componentă va fi identică cu numărul certificatului de autorizare, iar a doua va fi identică cu numărul curent al avizului.

 

În cazul avizelor de INAPT se vor menţiona posibilitatea de contestaţie, termenul de efectuare a acesteia, precum şi locul unde se va depune contestaţia.

Valabilitatea documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din prezentele norme, în vederea începerii pregătirii practice la şcoala de conducători auto pentru obţinerea permisului de conducere auto sau pentru obţinerea de noi categorii, este de 6 luni de la data înregistrării în registrul de evidenţă a actelor profesionale ale psihologului cu drept de liberă practică.

Candidatul al cărui permis de conducere auto a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere medical pentru conducere auto a autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată, printr-un document eliberat de o unitate de asistenţă medicală autorizată, precum şi faptul că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, printr-un document eliberat de un laborator de specialitate autorizat.

  

2. Stabilirea condiţiilor de autorizare de către Ministerul Transporturilor a activităţii de evaluare psihologică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie

 

În vederea autorizării, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezentele norme înregistrează la structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor o cerere de autorizare însoţită de documente doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor necesare, care constituie dosarul de autorizare.

 

Dosarul de autorizare trebuie să conţină următoarele documente doveditoare:

 

1. în cazul titularului:

 

2. în cazul psihologului salariat:

 

 

Dosarul pentru avizare trebuie să conţină:

 

 

Dosarul pentru avizare se transmite structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor cu minimum 30 de zile înainte de expirare, conform datei de eliberare a autorizaţiei.

 

În cazul schimbării sediului profesional/punctului de lucru autorizat, solicitantul este obligat să notifice structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor, în termen de maximum 3 zile. 

 

După notificare, solicitantul va depune la structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor un dosar care trebuie să cuprindă documentele prevăzute la alin. (2). 

 

Solicitarea va respecta procedura de autorizare.

 

Autorizarea persoanelor prevăzute art. 1 alin. (2) se face în baza confirmării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7.

 

Autorizaţia se emite de către Ministerul Transporturilor în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare la Ministerul Transporturilor.

 

Testeaza iLegis

 

Certificatul de autorizare are o valabilitate de 5 ani şi se vizează anual de către Ministerul Transporturilor.

 

Psihologul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 1. să deţină atestat de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor, potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice;
 2. să îşi desfăşoare activitatea profesională într-o formă independentă de exercitare a profesiei, în calitate de titular sau salariat, într-un spaţiu de minimum 20 mp, adecvat condiţiilor specifice de evaluare psihologică (mobilat, iluminat, având confort termic şi fonic minim necesar, delimitat de alte activităţi, cu mijloace informatice); 
 3. psihologii salariaţi în cadrul formelor independente de exercitare a profesiei să aibă încheiate contracte individuale de muncă, cu extras REGES/REVISAL cu o normă de lucru de minimum 20 de ore pe săptămână şi o durată de minimum 60 de minute/examinare;
 4. pentru unităţile din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, psihologii salariaţi în cadrul formelor independente de exercitare a profesiei să aibă încheiate contracte individuale de muncă;
 5. să utilizeze metode şi tehnici de evaluare psihologică corespunzătoare standardelor de calitate specifice;
 6. să aibă atestat de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor emis de către Colegiul Psihologilor din România;
 7. să deţină şi să completeze corespunzător registrul de evidenţă a examinărilor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, prevăzut în anexa nr. 6;
 8. să întocmească corect şi complet actele profesionale de evaluare psihologică, să organizeze evidenţa acestora şi să le păstreze în conformitate cu reglementările în vigoare;
 9. să aibă capacitatea informatică să înregistreze şi să raporteze lunar în format electronic structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor situaţia evaluărilor efectuate. Raportarea avizelor de inaptitudine se efectuează zilnic;
 10. să transmită, cu cel puţin 30 de zile înainte de data de expirare, solicitarea de avizare anuală structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor;
 11. să afişeze la loc vizibil tarifele practicate, programul de lucru şi autorizaţia;
 12. să notifice structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor în cazul în care se modifică componenţa structurilor de psihologie şi formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

 

Personalul împuternicit de către structura medicală din Ministerul Transporturilor va verifica dosarele de autorizare cu privire la îndeplinirea condiţiilor necesare realizării activităţii de evaluare psihologică specifică obţinerii permisului de conducere auto şi va încheia un proces-verbal de verificare a concordanţei documentaţiei transmise cu ceea ce se regăseşte în teren, completat olograf, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; copia procesului-verbal de autorizare se înmânează reprezentatului legal al unităţii psihologice.

 

În termen de maximum 45 de zile de la înregistrarea solicitării şi în baza verificării realizate, structura medicală din Ministerul Transporturilor va propune conducerii ministerului aprobarea eliberării unui certificat de autorizare pentru psihologul cu drept de liberă practică în vederea realizării de către acesta a evaluării psihologice specifice obţinerii permisului de conducere auto sau va propune respingerea solicitării de autorizare. Modelul certificatului de autorizare este prevăzut în anexa nr. 5.

 

Personalul împuternicit de către structura medicală din Ministerul Transporturilor va verifica dosarele pentru avizare cu privire la menţinerea condiţiilor care au stat la baza autorizării şi a respectării reglementărilor legale privind efectuarea examinărilor psihologice ale persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie şi va încheia un proces-verbal de verificare a documentaţiei, conform anexei nr. 8.

 

În baza verificării realizate, structura medicală din Ministerul Transporturilor va propune conducerii ministerului acordarea sau respingerea autorizării, respectiv avizării.

 

Controlul privind modul de respectare a condiţiilor de autorizare se va efectua conform planului lunar de control, precum şi la sesizare.

 

Controlul se efectuează de către o comisie formată din persoanele împuternicite de structura medicală din Ministerul Transporturilor.

 

În urma controlului se va încheia un proces-verbal completat olograf, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; copia procesului-verbal se înmânează reprezentatului legal al unităţii psihologice. 

 

Pe baza verificării/controlului structura medicală din Ministerul Transporturilor propune conducerii Ministerului Transporturilor următoarele:

 

Pe perioada aplicării sancţiunii administrative, psihologul sancţionat nu poate solicita reautorizarea formei de exercitare a profesiei prevăzută de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.

 

Contestaţiile la sancţiunile aplicate se depun în termen de maximum 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu normele legale în vigoare.

 

Structura medicală din Ministerul Transporturilor va întocmi, până la data de 25 a fiecărei luni, lista laboratoarelor de specialitate autorizate conform prevederilor prezentelor norme pentru evaluarea psihologică specifică obţinerii permisului de conducere auto, pe care o va publica pe pagina electronică a instituţiei.

 

Perioada de autorizare pentru efectuarea evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie este de 5 ani.

 

Unităţile agreate de legislaţia în vigoare în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor nu se supun unei noi autorizări, acestea având obligaţia respectării prevederilor prezentelor norme pentru evaluarea psihologică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie.

 

Tarife:

 

Avizele psihologice emise de psihologul cu drept de liberă practică se pot contesta în termen de 30 zile, la Comisia centrală medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti.

 

Avizele psihologice emise de psihologul cu drept de liberă practică, neautorizat în condiţiile prezentelor norme, atrage după sine răspunderea materială, civilă sau penală, după caz şi se sesizează Colegiul Psihologilor din România.

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: Photo by Jaromír Kavan on Unsplash.

 

Testeaza acum aplicatia iLegis

 

Testeaza iLegis

 

Copyright © 2004-2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty