Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Noutati privind fondul funciar

Inapoi
Home » Blog » Noutati privind fondul funciar
 Nout??i privind fondul funciar, cadastrul ?i publicitatea imobiliar?
14/11/2021

Noutăți privind fondul funciar, cadastrul și publicitatea imobiliară

 

LEGEA cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cât și LEGEA fondului funciar nr. 18/1991 sunt modificate și completate prin LEGEA nr. 264 din 5 noiembrie 2021 pentru modificarea şi completarea LEGII cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea art. 121 din LEGEA fondului funciar nr. 18/1991.

 

 LEGEA nr. 264 din 5 noiembrie 2021 a intrat în vigoare la date de 11 noiembrie 2021.

 

La data de 8 noiembrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 1065 a fost publicat DECRETUL nr. 1.090 din 5 noiembrie 2021 privind promulgarea LEGII pentru modificarea şi completarea Legii Cadastrului Şi A Publicităţii Imobiliare Nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea art. 121 din LEGEA fondului funciar nr. 18/1991.
 

Având în vedere importanța prevederilor aduse de Parlament, publicăm pentru cititorii și abonații LEGIStm LEGEA nr. 264 din 5 noiembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

 

 De asemenea, punem la dispoziție, forma consolidată a următoarelor acte normative:

 

  1. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
  2. Legea fondului funciar nr. 18/1991
  3. Legea nr. 287/2009, republicată
  4. Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

LEGEA nr. 264 din 5 noiembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Data intrării în vigoare: 11-11-2021 

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1065 din 8 noiembrie 2021

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articolul I

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La articolul 3, alineatele (1) şi (6)-(6^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Articolul 3

(1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, personalul acesteia, precum şi cel al instituţiilor subordonate fiind încadrat cu contract individual de muncă.

………………………………………...............................……

(6) Pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, Agenţia Naţională acordă gratuit acces online la seturile de date administrate de aceasta şi instituţiile sale subordonate, în funcţie de disponibilitatea datelor în format electronic, notarilor publici, avocaţilor, executorilor judecătoreşti, persoanelor fizice şi juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, experţilor judiciari, instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi altor entităţi care îndeplinesc un serviciu public, în scopul îndeplinirii atribuţiilor acestora, în condiţiile stabilite prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

(6^1)Prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale dreptul de acces se poate revoca, fără un aviz prealabil, pentru nerespectarea condiţiilor în baza cărora a fost acordat accesul la seturile de date.

(6^2)Seturile de date disponibile, forma acestora, modalitatea de accesare şi ghidurile de utilizare se publică şi se actualizează permanent pe pagina web a Agenţiei Naţionale şi se pot comunica utilizatorilor, după caz, prin alte mijloace de comunicare.

 

2. La articolul 3, alineatul (6^3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6^3)Ordinul prevăzut la alin. (6) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale.

 

3. La articolul 4, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d)aprobă, prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice, de către Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate, în vederea executării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României;

 

4. La articolul 4, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:

d^1)aprobă, prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, codul deontologic al persoanelor fizice şi juridice autorizate, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de etică şi disciplină a acestora. Din cadrul acestei comisii fac parte reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale şi ai asociaţiilor profesionale din domeniu legal constituite.

 

Testeaza iLegis 3 zile

 

5. La articolul 9, alineatele (9) şi (29) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(9) Plata certificatelor de moştenitor se face de către Agenţia Naţională conform procedurii prevăzute la alin. (8), cu excepţia certificatelor de moştenitor eliberate ulterior împlinirii unui termen de 2 ani de la data sesizării camerei notarilor publici de către primărie, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent.

..........................................

(29) În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se cofinanţează lucrările de înregistrare sistematică, precum şi lucrările de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare, în conformitate cu art. 40 alin. (4)-(12), iniţiate ca urmare a contractării acestora de către unităţile administrativ-teritoriale, valoarea cofinanţării fiind în cuantumul prevăzut la alin. (34^5).

 

6. La articolul 9, după alineatul (29^1) se introduce un nou alineat, alineatul (29^2), cu următorul cuprins:

(29^2)Prin excepţie de la prevederile alin. (29^1), pot face obiectul decontării potrivit alin. (29) şi (30)-(34) şi sectoarele cadastrale recepţionate de către oficiile teritoriale anterior intrării în vigoare a Legii nr. 150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, în cadrul contractelor de înregistrare sistematică încheiate de unităţile administrativ-teritoriale în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agenţia Naţională.

 

7. La articolul 9, alineatele (30), (34) şi (34^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(30) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, la sumele prevăzute la alin. (29) şi (34^5), ce se decontează de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru cofinanţarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare şi pentru cofinanţarea sau finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică, contractate de unităţile administrativ-teritoriale, se adaugă taxa pe valoarea adăugată.

..........................................

(34) Fondurile aferente acestor lucrări se virează în contul unităţilor administrativ-teritoriale ulterior înfiinţării cărţilor funciare, iar suma ce urmează a fi virată se va calcula raportat la numărul total de cărţi funciare, în cuantumul prevăzut de lege la data solicitării de decontare.

(34^1)În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se finanţează, în condiţiile legii, şi lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale, având ca obiect sectoare cadastrale, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor de:

a)imobile din extravilan;

b)imobile din intravilan;

c)imobile din extravilan şi din intravilan.

 

8. La articolul 9, alineatul (34^2) se abrogă.

 

9. La articolul 9, alineatul (34^5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(34^5)Agenţia Naţională finanţează lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale în condiţiile alin. (34^1) şi (34^2) într-un cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară, care se majorează pentru terenurile situate în extravilan cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief prevăzuţi în anexele la Normele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Cuantumul de maximum 84 lei + TVA/carte funciară se majorează pentru terenurile situate în intravilanul comunelor cu un coeficient de 2,6, pentru terenurile situate în intravilanul oraşelor, municipiilor şi reşedinţelor de judeţ se majorează cu un coeficient de 3,1, iar pentru terenurile situate în intravilanul localităţilor din judeţul Ilfov şi Bucureşti se majorează cu un coeficient de 3,5. Pentru imobilele situate în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, sumele rezultate ca urmare a majorării cuantumului de maximum 84 lei + TVA/carte funciară cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief în cazul imobilelor situate în extravilan sau cu coeficienţii aferenţi în cazul imobilelor situate în intravilan se majorează cu un coeficient de 1,4.

 

10. La articolul 11 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

g)sesizarea camerei notarilor publici de către primărie, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent;

 

11. La articolul 14, alineatele (1) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Articolul 14

(1) Documentele tehnice realizate la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale sau, după caz, cele realizate la nivel de sectoare cadastrale se afişează, prin grija oficiului teritorial, în condiţiile art. 11 alin. (2) lit. k), pentru o perioadă de 60 de zile. Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 60 de zile de la data afişării şi sunt însoţite de documente doveditoare. Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare, formată din reprezentanţi desemnaţi de primar, reprezentanţi mandataţi ai executantului lucrării de înregistrare sistematică şi reprezentanţi desemnaţi de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, soluţionează cererile în perioada de afişare publică, dar nu mai târziu de 90 de zile de la finalizarea perioadei de afişări, conform realităţii din teren şi unei proceduri stabilite prin regulament, aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.

..........................................

(8) Efectul constitutiv de drepturi cu privire la un imobil operează de la data efectuării primei înscrieri subsecvente ce are la bază acte juridice constitutive sau translative de drepturi reale încheiate ulterior deschiderii din oficiu a cărţilor funciare, pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.

 

12. La articolul 14, alineatul (9) se abrogă.

 

13. La articolul 14, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

(12) În cazul deschiderii din oficiu a noilor cărţi funciare, înscrierile active din vechile cărţi funciare se transcriu cu aceleaşi efecte juridice şi sub acelaşi rang avute anterior.

 

14. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1)La soluţionarea cererilor de înscriere, recepţie sau avizare depuse online prin intermediul sistemului informatic, competenţa personalului de specialitate este la nivel de oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară.

 

15. La articolul 24, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(5) Intabularea în cartea funciară a transmisiunii drepturilor reale imobiliare ce operează prin efectul fuziunii/divizării se efectuează pe baza unei documentaţii cuprinzând:

a)hotărârea instanţei de judecată care se pronunţă asupra legalităţii fuziunii/divizării;

b)dovada de înregistrare în registrul comerţului;

c)certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;

d)proiectul de fuziune/divizare încheiat în formă autentică.

(6) Pentru autentificarea proiectului de fuziune/divizare, notarul public va solicita extras de carte funciară pentru autentificare.

 

16. La articolul 28^1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Articolul 28^1

(1) Cererea de înscriere, recepţie sau avizare va putea fi depusă şi online, însoţită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepţia sau avizarea.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de redarea pe suport informatic a înscrisurilor emise în formă materială, semnate de deponent cu semnătura electronică calificată, prin care certifică că redarea pe suport informatic s-a făcut după originalul sau copia legalizată a înscrisului şi că nu a fost alterat conţinutul acestuia, sub sancţiunea nulităţii absolute a înscrierii, recepţiei sau avizării. Pentru efectuarea înscrierii în cartea funciară, înscrisul pe suport informatic astfel depus are efect juridic echivalent înscrisului original şi va sta la baza soluţionării cererii.

 

17. La articolul 28^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1)În situaţia în care înscrisurile în format electronic nu respectă cerinţele formale în sensul că prezintă modificări, ştersături, adăugări sau sunt ilizibile, registratorul de carte funciară poate solicita prin referat de completare originalul sau copia legalizată a acestora, precum şi a tuturor celorlalte documente anexate, cererea urmând a fi soluţionată în baza dispoziţiilor art. 28.

 

18. La articolul 28^1, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) Înregistrarea cererii în sistemul informatic se face pe baza unui mecanism de acces, care prezintă garanţii pentru a face deplină credinţă în privinţa identităţii persoanei care face înregistrarea.

(4) Răspunderea pentru certificarea înscrisurilor şi pentru corectitudinea datelor în format electronic introduse în bazele de date revine deponentului.

 

19. La articolul 28^1, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

(6) Arhivarea cererii şi a înscrisurilor depuse online, precum şi a documentelor emise online de oficiile teritoriale se efectuează prin sistemul integrat de cadastru şi carte funciară administrat de către Agenţia Naţională prin direcţia de specialitate. La cererea persoanelor interesate, oficiile teritoriale eliberează copii după aceste înscrisuri, cu menţiunea conform cu exemplarul din sistemul informatic integrat. Originalul sau copia legalizată a înscrisurilor certificate în condiţiile alin. (2) se păstrează permanent de către solicitant sau deponent, conform celor precizate pe cererea de recepţie şi/sau înscriere, în lipsa acestei menţiuni cererea urmând a fi respinsă.

(7) În vederea soluţionării cererilor de înscriere, recepţie sau avizare depuse online, personalul poate fi detaşat de la un oficiu teritorial la altul, urmând ca acesta să îşi desfăşoare activitatea în regim de telemuncă în sediul instituţiei cu care are încheiat contract individual de muncă.

(8) Detaşările prevăzute la alin. (7) se dispun cu acordul prealabil al Agenţiei Naţionale.

 

20. La articolul 40, alineatele (2^1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2^1)În regiunile de carte funciară care au fost supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare, cu excepţia imobilelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare, înscrierile privitoare la imobile cuprinse în cărţile funciare deschise anterior vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale prezentei legi. Pentru aceste imobile, înregistrarea în planul cadastral se va realiza printr-o documentaţie cadastrală în baza căreia se va atribui număr cadastral.

(3) Pentru imobilele prevăzute la alin. (2^1) se vor deschide cărţi funciare noi în baza unei documentaţii cadastrale, cu respectarea prevederilor legale aplicabile actelor, faptelor sau situaţiilor juridice ce stau la baza deschiderii acestora, în următoarele cazuri:

a)înscrierea unei construcţii sau extinderea acesteia dacă a fost edificată pe două sau mai multe imobile, identificate cu număr topografic;

b)alipirea sau dezlipirea, efectuată în baza consimţământului proprietarului tabular exprimat în formă autentică; în acest caz, deschiderea noii cărţi funciare pentru imobilul rezultat se va realiza fără a fi necesară deschiderea prealabilă a unei cărţi funciare pentru imobilul sau imobilele care fac obiectul alipirii sau dezlipirii;

c)înscrierea dreptului de proprietate dobândit în temeiul legilor de restituire a proprietăţilor funciare sau al Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare, asupra întregului imobil sau asupra unei părţi care se va desprinde din acesta;

d)notarea posesiei în situaţia în care nu s-au efectuat înscrieri în cartea funciară în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;

e)imobilul ce face obiectul actului sau faptului juridic supus înscrierii este format din mai multe imobile sau părţi din acestea, identificate cu număr topografic;

f)imobilul este situat pe raza unei alte unităţi administrativ-teritoriale faţă de cea pe care a fost deschisă cartea funciară.

 

21. La articolul 40, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

(3^1)În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi f), înscrierile active din vechea carte funciară vor fi transcrise în noua carte funciară, cu aceleaşi efecte juridice şi sub acelaşi rang avute anterior. Dacă întregul imobil înscris în cartea funciară a fost transcris, aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri.

 

22. La articolul 40, alineatele (4), (5), (8) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) Imobilele înscrise în titlurile de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare se înscriu din oficiu în cartea funciară pe baza planurilor parcelare sau de încadrare în tarla, recepţionate de către oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.

(5) Reprezentarea amplasamentelor imobilelor din planurile parcelare întocmite de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare constituie o modalitate de punere în concordanţă a amplasamentelor imobilelor rezultate din măsurători cu identificatorii amplasamentelor imobilelor înscrişi în titlurile de proprietate sau, după caz, în cartea funciară. În caz de discrepanţă, prevalează situaţia identificată în urma măsurătorilor efectuate şi nu se impune rectificarea identificatorilor, respectiv a numărului de tarla sau parcelă a amplasamentelor imobilelor înscrise eronat în actele de proprietate sau documentele care au stat la baza eliberării acestora. În cadrul lucrărilor de întocmire a planului parcelar, situaţia tehnică şi juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi în cartea funciară se modifică conform situaţiei tehnico-juridice actuale identificate prin măsurătorile efectuate şi actele juridice colectate, fără acordul proprietarilor.

..........................................

(8) Prin grija primarului unităţii administrativ-teritoriale planul parcelar şi tabelul parcelar se publică şi se afişează la sediul consiliului local sau într-un alt loc stabilit în acest scop de către primarul unităţii administrativ-teritoriale şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, pentru o perioadă de 30 de zile. Cererile de rectificare a documentelor planurilor parcelare se formulează în termen de 30 zile de la data afişării şi sunt însoţite de documente doveditoare. Comisia locală de fond funciar soluţionează cererile în perioada de afişare publică, dar nu mai târziu de 15 zile de la finalizarea perioadei de afişare.

..........................................

(12) După modificarea conţinutului documentelor planurilor parcelare, în urma soluţionării cererilor de rectificare, şi actualizarea evidenţei conform lucrărilor de înregistrare în cadastru şi în cartea funciară realizate la cerere în perioada de afişare, oficiul teritorial recepţionează documentele planurilor parcelare finale şi procedează din oficiu la înscrierea în cărţi funciare noi a tuturor imobilelor cuprinse în planul parcelar. În această situaţie, înscrierea din oficiu este asimilată primei înregistrări sistematice în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (6), dispoziţiile art. 13 alin. (14) şi (16), art. 14 alin. (6^1)-(8), (9^1)-(9^3), (10) şi (11), precum şi ale art. 15 alin. (1) şi (2) aplicându-se în mod corespunzător şi în cazul lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare.

 

23. La articolul 41, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(8) În cadrul înregistrării sporadice, persoana interesată poate solicita notarea posesiei în cartea funciară în următoarele cazuri:

a)pentru imobile neînscrise în cartea funciară, în lipsa actelor de proprietate asupra acestora;

b)pentru imobilele înscrise în cărţile funciare din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938, în care nu s-au efectuat înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;

c)pentru imobilele cu privire la care s-au emis titluri de proprietate, situate în zonele foste cooperativizate şi înscrise în cartea funciară la cerere sau ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică;

d)pentru imobilele situate în zonele necooperativizate cu privire la care a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale, ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în condiţiile art. 13 alin. (15);

e)pentru imobile cu privire la care a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale, în cadrul procedurii de expropriere în condiţiile art. 41^1.

 

24. La articolul 41, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:

(8^1)Pentru cazurile prevăzute la alin. (8), notarea posesiei se efectuează în baza următoarelor documente:

a)documentaţia cadastrală recepţionată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

b)adeverinţă eliberată de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:

(i) posesorul a plătit taxele şi impozitele locale ca un adevărat proprietar;

(ii) imobilul nu face parte din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

c)proces-verbal de vecinătate, cu semnăturile tuturor proprietarilor imobilelor învecinate;

d)declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:

(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;

(ii) este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;

(iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;

(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;

(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;

(vi) imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;

e)înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;

f)copia de pe actele de identitate şi stare civilă;

g)extrasul de carte funciară pentru informare, după caz.

 

Testeaza iLegis 3 zile

 

25. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:

Articolul 41^1

În cazul imobilelor pentru care este necesară exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în vederea realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, la solicitarea expropriatorului, persoana autorizată întocmeşte documentaţiile cadastrale individuale, iar în situaţia în care aceasta nu poate identifica proprietarii, posesorii sau alţi deţinători legali ori în lipsa actelor de proprietate sau a documentelor care atestă calitatea de posesor, dreptul de proprietate se înscrie provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale, urmând ca intabularea dreptului de proprietate să se facă ulterior cu respectarea dispoziţiilor art. 13 alin. (15).

 

26. La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 46

(1) Agenţia Naţională, precum şi instituţiile subordonate, în funcţie de competenţa lor, sunt împuternicite să controleze activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice autorizate în condiţiile prezentei legi, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, cu excepţia instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale, care exercită acest atribut prin structurile proprii.

 

27. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 47

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către Agenţia Naţională şi, după caz, de către instituţiile subordonate, prin împuterniciţii lor.

 

Articolul II

Articolul 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Articolul 121

Finanţarea activităţii de cadastru funciar, precum şi a băncilor de date aferente acestora, la nivel judeţean şi naţional, se va realiza de la buget, iar în cazul planurilor parcelare realizate şi recepţionate potrivit legislaţiei specifice a cadastrului sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la cofinanţare prevăzute la art. 9 alin. (29)-(34) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Articolul III

Prevederile ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prevăzut la art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la plata serviciilor contractate de unităţile administrativ-teritoriale, sunt aplicabile inclusiv lucrărilor de înregistrare sistematică aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care nu s-a efectuat recepţia documentelor tehnice cadastrale prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. i).

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

 p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

 FLORIN-CLAUDIU ROMAN

 PREŞEDINTELE SENATULUI

 ANCA DANA DRAGU

Bucureşti, 5 noiembrie 2021.

Nr. 264.

----

 

ARTICOL SIMILAR: Acces gratuit pentru avocati la Cartea Funciara

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Foto: PhotoMIX Company pe Pexels

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

 

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2021. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty