Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Cadrul juridic privind infiintarea asociatiilor in Romania

Inapoi
Home » Blog » Cadrul juridic privind infiintarea asociatiilor in Romania
infiintarea asociatiilor - legis
25/10/2018

Cadrul juridic privind înființarea asociațiilor în România

 

 

 

Din anul 1924 și până în 2000 cadrul juridic privind înființarea și funcționarea structurilor asociative l-a constituit Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii), cu modificările ulterioare, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 6 februarie 1924.

 

Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări, anume Ordonanţa nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legea nr. 21/1924 a fost abrogată.

 

Ordonanţa nr. 26 din 30 ianuarie 2000 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000.

 

În Monitorul Oficial nr. 872 din 25 octombrie 2006 au fost publicate Normele Metodologice din 10 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, norme emise de către Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

 

Ordonanţa nr. 26 din 30 ianuarie 2000 reglementează cadrul juridic (numită în continuare ordonanță) în virtutea căruia persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii.

 

Potrivit ordonanţei, asociaţiile şi fundaţiile constituite sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, partidele politice, sindicatele şi cultele religioase neintrând sub incidenta acestui act.

 

Ordonanţa are ca scop crearea cadrului pentru exercitarea dreptului la libera asociere, pentru promovarea valorilor civice, ale democraţiei şi statului de drept, pentru urmărirea realizării unui interes general, local sau de grup cât și pentru facilitarea accesului asociaţiilor şi fundaţiilor la resurse private şi publice. Ordonanţa reglementează totodată parteneriatul dintre autorităţile publice şi persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial în vederea respectării ordinii publice.

 

Constituirea şi înscrierea asociaţiei 

 

Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

 

Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul.

 

În temeiul dreptului constituţional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoana juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.

 

În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat.

 

Cuprinsul actului constitutiv

 

Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

 

 1. datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
 2. exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;
 3. denumirea asociaţiei;
 4. sediul asociaţiei;
 5. durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat; 
 6. patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei şi este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;
 7. componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 8. persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
 9. semnăturile membrilor asociaţi.

 

Cuprinsul statutului 

 

Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

 

 1. elementele prevăzute la actul constitutiv, cu excepţia celor precizate la pct. 7. şi 8.;
 2.  precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
 3. modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
 4. drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
 5. categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
 6. atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 7. destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60 din ordonanță.

 

Oricare dintre membrii asociaţi, pe baza unei împuterniciri, poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie urmează să-şi aibă sediul.

 

Conținutul cererii de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei

 

Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:

 

 1. actul constitutiv autentificat;
 2. statutul asociaţiei autentificat;
 3. actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;
 4. dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia;
 5. Procesul-verbal al ședinței de constituire a asociației;
 6. Hotărârea adunării generale a membrilor asociației;
 7. actele doveditoare ale patrimoniului iniţial al asociaţiei;
 8. certificatele de cazier fiscal ale membrilor asociați;
 9. copie după cartea de identitate a fiecărui membru asociat;
 10. dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 100 lei;
 11. CD cu actul constitutiv și statutul în format editabil (word).

 

Interdicții cu privire la denumirea asociaţiei

 

Este interzis ca denumirea asociaţiei să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fără scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor ordonanţei. Astfel, o denumire este susceptibilă de a fi apropriată dacă nu aparţine unei alte persoane juridice fără scop patrimonial de acelaşi fel - asociaţie, fundaţie sau federaţie - prin înscrierea ei anterioară în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.

 

Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice. Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice se înţelege includerea în denumirea asociaţiei a unor termeni şi expresii precum: «comisariat», «inspectorat», «gardă», «autoritate», «poliţie», «jandarmerie», «protecţia consumatorilor» sau derivatele acestora.

 

Înscrierea unei asociaţii folosind în denumirea să cuvintele "naţional" sau "român" ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.

 

Este interzis ca denumirea asociaţiei să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea oricărei structuri profesionale constituite în baza legii şi care funcţionează în acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Cameră», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», «Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România», «Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România», «Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România», precum şi altele asemenea.

 

Este interzis, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului constitutiv şi a statutului ca o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociaţiei care o constituie.

 

Aspecte procesuale privind înfiintarea unei asociații

 

Asociaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor mai sus, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifica legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

În cadrul procedurii de verificare a legalităţii cererii de înscriere şi a documentelor, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (3) din ordonanță şi poate dispune, prin încheiere motivată, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, chiar dacă există un refuz motivat al Ministerului Justiţiei de a elibera dovada disponibilităţii denumirii, pe care îl apreciază ca neîntemeiat.

 

Odată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică din oficiu, pentru evidenţa fiscală, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

În cazul în care cerinţele legale pentru constituirea asociaţiei nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (2) din ordonanță, îl va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociaţiei, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularităţile constatate.

 

Dacă neregularităţile constatate privesc dispoziţiile art. 40 alin. (2) din Constituţie, pentru termenul fixat va fi citat şi parchetul de pe lângă instanţa sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere, împreună cu actul constitutiv şi statutul asociaţiei. În acest caz punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.

 

În situaţia în care, la termenul fixat, neregularităţile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând şi concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

În cazul în care neregularităţile nu au fost înlăturate sau, deşi legal citat, reprezentantul asociaţiei lipseşte în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată.

 

Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunţa în cel mult 24 de ore de la închiderea dezbaterilor şi se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare. Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai apelului.

 

În cazul în care procurorul nu a participat la soluţionarea cererii, parchetului pe de lângă instanţa sesizată i se vor comunica şi copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz. 

 

Termenul de apel este de 5 zile şi curge de la data pronunţării, pentru cei care au fost prezenţi, şi de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.

 

Apelul se soluţionează cu citarea părţilor, în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere. 

 

Dispoziţiile art. 10 alin. (3) din ordonanță cu privire la pronunţarea şi redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător.

 

Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în conformitate cu art. 8 din ordonanță, se efectuează în ziua rămânerii definitive a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei. 

 

Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei.

 

Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociaţiei. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia, la judecătoria în a cărei circumscripţie urmează să-şi aibă sediul filiala. 

 

Dispoziţiile art. 6 şi ale art. 9-12 din ordonanță sunt aplicabile în mod corespunzător.

 

Asociaţia constitută legal îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică. Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale și își desfășoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie.

 

Dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.

 

În următorul articol vom prezenta Cadrul juridic privind funcţionarea asociațiilor în România. 

 

La cerere, punem la dispoziție în format editabil:

 

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: unspash.com

 

Testeaza acum aplicatia iLegis

 

Testeaza iLegis

 

Copyright © 2004-2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty